קבלן רשום

שינוי סיווג קבלני 


שינוי סיווג, העלאת סיווג קבלני ברשם הקבלנים

שינוי סיווג קבלני ברשם הקבלנים מעמיד בפני המבקש המצאת הוכחות קונקרטיות לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בהיקפים הדרושים על פי החוק ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988.

הדרך ה"טבעית" לטיפוס בסולם הסיווגים היינה הוכחת ביצוע עבודות ופרוייקטים אשר ביצע (וסיים לבצע) הקבלן המבקש וכל זאת במרחק של שנה אחת לפחות מיום קבלת הסיווג הקודם במדרג הסיווגים, בין אם מדובר בסיווג ג-1 ובין אם מדובר בסיווג ג-4, יש להמתין לפחות 12 חודשים בין בקשה להעלאת סיווג אחת למשנה.

הקבוצות והסוגים שקבועים בתקנות, קובעים את ההיקף הכספי המירבי שרשאי אותו קבלן לבצע פר פרוייקט/עבודה לדוגמה: קבלן רשום בענף 100 בסיווג ג'-1 יכול על פי סוגו לבצע עבודות בהיקף של מקסימום 4,107,000 ₪ פר עבודה אחת.

בהמשך לדוגמא זו קבלן זה אשר ברצונו להגיש בקשה לשינוי סיווג על פי סעיף 5 לתקנות עליו להציג ביצוע של פרוייקט בסך של מינימום 70% מתוך הסכום המקסימאלי לביצוע.

נפרט דוגמא לעניין הוכחת הביצוע הכספית:                               

ג. משה לבניה וייזום בע"מ, היא חברה קבלנית  המסווגת כ- 100ג-1, אשר ביצעה פרוייקט בניה למגורים של וילה יוקרתית החל מהליך בניית השלד ועד הגמר, סך כל הליכי הפרוייקט היינו 2.9 מליון ₪, כעת חברת ג. משה מבקשת לבדוק קיימת באפשרותה להעלות הסיווג?

 התשובה לכך היא כן- היקף העבודה שנסתיימה היינו 2.85 מליון ₪ שמהווים בדיוק 70% מתוך המקסימום האפשרי באותו הסיוג.

אפשרות נוספת ללמד על צבר עבודות אשר גם הוא מהווה היקף כספי להעלאת הסיוג היינו הסתמכות על שני פרוייקטים בתנאי שהיקפם הכספי ביחד אינו פוחת מההיקף המקסימאלי של אותו סיווג, שלפי הדוגמא שלנו 4,107,000 מליון ₪

תנאי לכך הוא כי היקף הכספי בכל פרוייקט אינו פחות מ 40% מההיקף המקסימאלי של הסיווג קבלנים הנוכחי, כמו כן במצב זה על הקבלן המבקש להציג 2 עבודות שכל אחת מהם לא תפחת מ-40% היקף הסיוג הנוכחי וביחד היקף 2 העבודות ביחד, לא תפחתנה מהיקף המקסימום באותו הסיווג.

תנאי נוסף הוא כי משך שני הפרוייקטים שעליהם נסמכת בקשת העלאת הסיווג הינם בגדר משך ביצוע חופף של 50% זמן ביצוע 2 העבודות גם יחד

דוגמא לעניין

ג. משה לבניה וייזום בע"מ,  החל ביצוע של פרוייקט 1 ינואר 2016 והסתיים בחודש ינואר 2017 ופרויקט 2 התחיל בחודש ינואר 2017 והסתיים בחודש דצמבר 2017, אין משך זמן חופף כנדרש בתקנות.

לעומת כך אם ביצועו של הפרוייקט 2 התחיל בחודש יוני 2016 והסתיים ביוני 2017 אזי ניתן להכיר במשך הזמן החופף בין פרוייקט 1 ופרויקט 2 בהתאם לתקנות.

דוגמה

רוצה להיות קבלן רשום? אנחנו הכתובת!מאמרים  בנושא

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל